Ο ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας από τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι αρμόδιος να παρέχει συμβουλές στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της επιχείρησης σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Ο Τεχνικός ασφαλείας παρέχει της συμβουλές και τις υποδείξεις τους είτε προφορικά είτε γραπτά στο σχετικό βιβλίο υποδείξεων της επιχείρησης, το οποίο ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Οι υποδείξεις αυτές παρέχονται κατά της προγραμματισμένες επισκέψεις του Τεχνικού Ασφαλείας στο χώρο της επιχείρησης.

Κύριες υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας:

» Συμβουλές για την κατασκευή και την συντήρηση των εγκαταστάσεων.
» Έλεγχος των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία τους.
» Ενημέρωση του προσωπικού για θέματα ασφαλείας και υγείας στο χώρο εργασίας.
» Έλεγχος των εργαζομένων αν χρησιμοποιούν τα Ατομικά Μέσα Προστασίας.
» Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων.
» Κ.λ.π.