Ένας άλλος τομέας ενεργούς δραστηριότηατς του γραφείου, είναι η ανάληψη και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, κυρίως σε ότι αφορά βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες, συνεργεία, πρατήρια – πλυντήρια λιπαντήρια, ΑΠΕ. Το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε πρόσφατα τηνΥ.Α. 1958 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α’/2011)», με την οποία αλλάζει ο τρόπος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται πλέον σε δύο κατηγορίες (Α) και (Β). Για όσες δραστηριότητες ανήκουν στη Β κατηγορία δεν απαιτείται πλέον η εκπόνηση ΜΠΕ. Υπεύθυνος για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους και τη λειτουργία τους, είναι ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης ή αδειοδοτούσα αρχή (Ανάπτυξης – Μεταφορών), καθορίζοντας πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας τους.

Επίσης καταργείται η υποκατηγορία Β3 και επιμηκύνεται στα 10 χρόνια η διάρκεια ισχύος των αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Καταργείται η υποχρέωση για λήψη άδειας διάθεσης λυμάτων, άδειας διαχείρισης αποβλήτων, έγκρισης επέμβασης καθώς ενσωματώνονται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων.