Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988.

Το τεχνικό γραφείο μας μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις πυρασφάλειας και μελέτες πυροπροστασίας για όλα τα τμήματα μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, με τη χρήση διεθνών προτύπων πυρασφάλειας (π.χ. NFPA, ISO, EN κ.λπ.) και εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης και υδραυλικών υπολογισμών.

Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπάρχοντων συστημάτων πυροπροστασίας και, παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών. 

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.