Eίναι εκείνες στις οποίες ανήκει η καρδιά ενός κτιρίου και αποτελούν τη
βασικότερη εφαρμογή, διακρίνονται σε ηλεκτρολογικές  και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
 
Οι ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου αφορά εγκατάσταση ισχυρών και
ασθενών ρευμάτων.
 
Hλεκτρολογική εγκατάσταση – Ασθενή ρεύματα
Ασθενή ρεύματα είναι εκείνα που έχουν τάση έως 12V και αφορούν συναγερμούς,
data, τηλέφωνα. Οι νέες απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας απαιτούν οι
καλωδιώσεις των data (internet) να απολήγουν σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε σημείο
εργασίας( γραφείο). Κάθε μια τέτοια θέση θα πρέπει να περιλαμβάνει ρευματολήπτη
(πρίζα ρεύματος), πρίζα data RJ45  δύο στοιχείων (internet – τηλέφωνο). Στα σημεία
των τηλεοράσεων θα πρέπει να απολήγουν ρευματολήπτης (πρίζα ρεύματος), πρίζα
data RJ45 μονού στοιχείου και πρίζα TV.
Για να γίνουν τα ανωτέρω θα πρέπει να συνταχτεί μια μελέτη σύμφωνα  με τις
ανάγκες του ιδιοκτήτη, στην οποία θα αναφέρονται τα σημεία απολήξεως καθώς και
τα σημεία συγκέντρωσης των καλωδιώσεων.
Η μελέτη του συναγερμού είναι επιθυμητό να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο ώστε
να τοποθετηθούν τα radar σε καίρια σημεία ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κλοπή.


Hλεκτρολογική εγκατάσταση – Ισχυρά ρεύματα
Ισχυρά ρεύματα είναι εκείνα που μας τροφοδοτεί η ΔΕΗ και έχουν τάση 220÷230V.
Συνήθως τροφοδοτούνται ρευματολήπτες (πρίζες), φωτιστικά σημεία, θερμοσίφωνες,
κουζίνες κτλ. Σε μια ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να γίνεται έλεγχος των
καλωδιώσεων από τα κουτιά διακλαδώσεων, σημεία ρευματοδότησης και
αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδιώσεων. Είναι σημαντικό στα σημεία που
απαιτείται υψηλό φορτίο κατανάλωσης να γίνεται μέριμνα ώστε η καλωδίωση να έχει

την κατάλληλη διατομή. Εκτός από τα γνωστα σε όλους σημεία υψηλών φορτίων
όπως πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, θερμοσίφωνες καλό θα είναι όλοι οι
ρευματολήπτες να περιλαμβάνουν καλωδίωση 3×2,5 και να ασφαλίζονται με
ασφάλεια 16 Α. Επίσης όλοι οι ρευματολήπτες (και αυτοί που είναι στα ξύλινα
πατώματα) θα πρέπει να έχουν  γείωση η οποία θα καταλήγει σε μια μπάρα γειώσεως
στον ηλεκτρικό πίνακα και από εκέι θα συνδέεται με την γείωση του κτιρίου.
 
Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε:
 
Μηχανολογική εγκατάσταση – Εγκατάσταση κλιματισμού
Εγκατάσταση Κλιματισμού: είναι εκείνη που εξασφαλίζει της συνθήκες άνεσης του
αέρα κατά την διάρκεια του χειμώνα και του θέρους. Με τον όρο συνθήκες άνεσης
ορίζεται τόσο η θερμοκρασία όσο η ποιότητα και η υγρασία του αέρα. Στην
ανακαίνιση κατοικίας ή ανακαίνιση διαμερισμάτων συναντάμε συνήθως
κλιματιστικές μονάδες τύπου split , που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τις
κατάλληλες συνθήκες άνεσης. Η χρήση μεγάλων κλιματιστικών μονάδων που
επιτυγχάνουν αυτές τις συνθήκες γίνεται σε μεγάλες εγκαταστάσεις ( ξενοδοχεία,
κτίρια γραφείων , αίθουσες συνεδριάσεων, εμπορικά κέντρα, κτλ) και σε καμία

περίπτωση δεν είναι συμφέρουσες σε κατοικίες. Άλλωστε σε μια κατοικία η ποιότητα
του αέρα εξασφαλίζεται ευκολότερα με φυσικό αερισμό. Παρόλο αυτά τα
κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split με τεχνολογία inverter  είναι απαραίτητα για το
θέρος διότι δημιουργούν με τον ψυχρό αέρα που κατανέμουν καλύτερες συνθήκες
άνεσης. Σημαντικό στοιχείο στην επιλογή του κλιματιστικού μηχανήματος είναι  ο
υψηλός βαθμός απόδοσης COP που αναγράφεται στο ταμπελάκι του εξωτερικού
μηχανήματος.

Μηχανολογική εγκατάσταση – Εγκατάσταση θέρμανσης

Εγκατάσταση Θέρμανσης: είναι εκείνη που εξασφαλίζει την θέρμανση του χώρου
που επιθυμούμε κατά την διάρκεια του χειμώνα στην θερμοκρασία που του έχουμε
ορίσει από τον θερμοστάτη με την βοήθεια των θερμαντικών σωμάτων στα οποία
διαρρέει νερό. Η εγκατάσταση θέρμανσης διαχωρίζεται σε δισωλήνιο και
μονοσωλήνιο σύστημα. Στην Α περίπτωση όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
συνεννοούνται για την ώρα έναυσης του καυστήρα και κατ΄ επέκταση παράλληλης
απόδοσης των θερμαντικών σωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση ανακαίνισης
διαμερίσματος η παρέμβαση το σύστημα θέρμανσης μπορεί να γίνει μόνο ως προς
την αντικατάσταση των θερμοδιακοπτών και σωμάτων ανάλογης θερμικής με τα
προηγούμενα.
Στο μονοσωλήνιο σύστημα έχουμε την ευχέρεια να αντικαταστήσουμε το κύκλωμα
εάν αυτό είναι φθαρμένο ή έχει λίγους κλάδους (περίπτωση που συναντάμε συχνά),
με χαλκοσωλήνα ή πολυστρωματική αλουμινίου υψηλών θερμοκρασιών έως το
συλλέκτη που συνήθως βρίσκετε στο κλιμακοστάσιο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί
πως σε ένα διαμέρισμα με αυτονομία  είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η θέρμανση με
επίτοιχο λέβητα αερίου ή χρήση αντλίας θερμότητας και να αποκοπεί από τους
υπόλοιπους ιδιοκτήτες λόγω διαφωνιών με την κατανάλωση του πετρελαίου
θέρμανσης.
Μηχανολογική εγκατάσταση – Αποχετευτική εγκατάσταση
Αποχετευτική Εγκατάσταση: είναι εκείνη που εξασφαλίζει την αποχέτευση των
ακαθάρτων και των ομβρίων υδάτων. Αποτελείται από κατακόρυφα (κυρίως),
οριζόντια δίκτυα πλαστικών σωληνώσεων βαρέως τύπου και μεγάλης διατομής. Στην
ανακαίνιση κατοικίας συνήθως αντικαθιστούμε τις σωληνώσεις που οδεύουν στο
δάπεδο του λουτρού ή του w.c. η οποίες καταλήγουν στο σιφόνι δαπέδου και από εκεί
στην κεντρική στήλη της κατοικίας. Σημαντικό στοιχείο είναι το σιφόνι να
παραμείνει σε επίπεδο χαμηλότερο από την αλφαδιά του σπιτιού και οι σωληνώσεις
που καταλήγουν σε αυτό να έχουν τις απαραίτητες ρύσεις.

Μηχανολογική εγκατάσταση – Υδραυλική εγκατάσταση
Υδραυλική Εγκατάσταση: είναι εκείνη που εξασφαλίζει την παραλαβή, θέρμανση
και διανομή του απαραίτητου για την λειτουργία του κτιρίου κρύου και ζεστού
πόσιμου νερού. Η παραλαβή του νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μπορεί να γίνει με
σωλήνα χαλκού, πολυαιθυλενίου, πολυστρωματική αλουμινίου, πολυπροπυλενίου
κατάλληλης διατομής. Στην Αττική  συνήθως χρησιμοποιούνται οι τρείς πρώτες
κατηγορίες σωληνώσεων. Η διανομή του νερού γίνεται με την αντίστοιχη σε κάθε
περίπτωση σωλήνα εντός της κατοικίας εν σειρά ή ακτινικά .Εν σειρά είναι το
σύστημα που συνήθως έχουν οι παλιές κατοικίες όπου η σωλήνα οδεύει από την μια
κατανάλωση στην άλλη. Ακτινικά είναι το σύστημα όπου χρησιμοποιείται ο
κατάλληλος διανομέας (collecter) και από εκεί ξεκινούν όλες οι αναχωρήσεις των
παροχών ύδρευσης.
Η θέρμανση του νερου μπορεί να γίνει   με χρήση ηλιακού διπλής ή τριπλής
ενέργειας, ηλεκτρικού  θερμοσίφωνα, ή με boiler από την εγκατάσταση θέρμανσης.
Σε μια ανακαίνιση όπου δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση σωληνώσεων έως των
μετρητή και που συνήθως συναντάμε σωλήνα σιδήρου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
πλουστρωματική σωλήνα αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου ώστε να
αποφευχθεί  το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης που παρατηρείται στην ένωση σιδήρου
με χαλκό.